Rådgivning og endringsledelse

Endringsledelse – Konik leder våre kunder gjennom hele endringsreisen fra ledelsesforankring, via god involvering av berørte brukergrupper til varig gevinstrealisering. Gjennom god kommunikasjon og bred involvering av enkeltindividene skaper vi trygge rammer rundt meningsfulle endringer. Konik har mange endringsledere med lang erfaring fra store og små endringer inkludert blant annet organisasjonsendring, og innføring av nye tjenester, ny teknologi, eller nye arbeidsprosesser. Flere av våre konsulenter har både utdanning og sertifiseringer innen endringsledelse. 

Rådgivning – anskaffelse  For å oppnå ønskede endringer er det ofte behov for å anskaffe programvare, annen teknologi, eiendom, inventar eller annet utstyr. Konik har erfaring med alle fasene av offentlig og privat anskaffelse inkludert blant annet konkurransegrunnlag, forhandlinger, samt etablering og oppfølging av kontrakt. Vi har spesielt bred erfaring fra anskaffelse av programvareløsninger i offentlig sektor, inkludert anskaffelser med ramme på flere hundre millioner. Vi har bred erfaring med forskjellige kontraktstandarder som for eksempel Statens kontraktstandard (SSA) og PS2021 Cloud. 

Rådgivning – strategiske veivalg og lederstøtte – Vi støtter våre kunder og deres ledere regelmessig i strategiske, taktiske og operative veivalg. Vi er en uavhengig rådgiver med høy integritet og har lang erfaring med lederstøtte, organisatorisk navigering og utforming av godt forankrede beslutningsunderlag. Dette omfatter samarbeid med styrer, topp- og mellomledelse. 

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer

Geir Magne Trengereid

+47 950 86 988
gmt@konik.no

Frode Hjeltnes

+47 905 50 351
fh@konik.no

Harald Moberg

+47 966 24 041
hm@konik.no

Eldrid Schei

+47 415 40 954
es@konik.no

Jannicke Svendsen

+47 971 77 519
js@konik.no

Frode Johnsen

+47 995 83 914
fj@konik.no

Richard Husevåg

+47 918 72 592
rh@konik.no

Malin Korssjøen

+47 953 30 983
mk@konik.no

Finn Amundsen

+47 906 24 920
fam@konik.no

Hildegun Tryggestad

+47 905 63 185
ht@konik.no

Øyvind Hauge

+47 977 12 252
oh@konik.no

Program- og prosjektledelse

Program- og prosjektledelse  Konik hjelper både offentlige og private kunder med å levere vellykkede digitaliseringsprosjekt i komplekse prosjektlandskap.  Vi bidrar til helhetlige endringer, og sikrer leveranser som gir verdi til organisasjon og sluttbrukere. 

Våre prosjektledere har lang ledererfaring fra både små og store prosjekter og program innen ulike sektorer som helse, utdanning, finans og energi. Vi leder alle typer digitaliseringsprosjekter inkludert strategiutvikling, anskaffelse, samt utviklings- og innføringsprosjekter. Konik tilbyr prosjektledere på flere nivå i hele prosjektets verdikjede; teamledere, tekniske prosjektledere, hovedprosjektledere, delprosjektledere og programledere. Mange av våre prosjektledere har også erfaring med eierstyring, inkludert verv i styrer og styringsgrupper. 

Faglig integritet er viktig i Konik. Alle våre prosjektledere har en solid teknisk bakgrunn, samt spisskompetanse fra prosjekter hvor teknologianvendelse er sentralt. Vi har spesielt bred erfaring med prosjektmetodikk fra offentlig sektor, og våre prosjektledere har sertifiseringer innen relevante rammeverk som Prince2, MSP, Scrum og TOGAF. 

Program- og prosjektkontor – Våre seniorressurser har svært bred erfaring med alle aspekter av styring av store prosjekt inkludert styringsdialog, risikostyring, kvalitetsstyring, kommunikasjon, økonomioppfølging, planlegging og lederstøtte. I store prosjekt benytter vi også vår spisskompetanse for å støtte kundens program- og prosjektledelse med å sikre kontroll, kvalitet og fremdrift. 

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer

Christian Simonsen

+47 482 23 428
cs@konik.no

Eldrid Schei

+47 415 40 954
es@konik.no

Richard Husevåg

+47 918 72 592
rh@konik.no

Harald Moberg

+47 966 24 041
hm@konik.no

Finn Amundsen

+47 906 24 920
fam@konik.no

Frode Hjeltnes

+47 905 50 351
fh@konik.no

Frode Johnsen

+47 995 83 914
fj@konik.no

Hildegun Tryggestad

+47 905 63 185
ht@konik.no

Geir Magne Trengereid

+47 950 86 988
gmt@konik.no

Øyvind Hauge

+47 977 12 252
oh@konik.no

Mikal Reed

+47 977 37 737
mr@konik.no

Malin Korssjøen

+47 953 30 983
mk@konik.no

Arkitektur og sikkerhet

Arkitektur – I innovativt arbeid og med dagens behov for digitalisering er det viktig å styre virksomheten i riktig retning. Koniks arkitekter bistår kunder i hele livssyklusen, fra strategiprosesser til teknisk nivå med applikasjoner, integrasjon og løsning. Vi jobber i grensepunktet mellom teknologi og forretning og er gode på å skape felles forståelse. Gjennom arkitekturarbeid bistår Konik kunder med å skape helhetlige plattformer som gir verdier i et langsiktig perspektiv. Våre arkitekter har alle bred prosjekterfaring, teknisk utdanning og erfaring med ulike arkitekturrammeverk og metodikk.

Med lang erfaring fra store virksomheter evner vi å forstå komplekse organisasjoner og IT-landskap. Ved å kartlegge endringer på prosess, system og organisasjon kan vi utforme gode beslutningsunderlag og sammen med virksomheten utrede konsepter og legge strategiske planer som sikrer en helhetlig arkitektur i digitaliseringsarbeid.

Integrasjon og informasjon – Koniks arkitekter jobber godt med både teknologer og forretning for å definere hvilken informasjon som skal deles, hvordan konsistens sikres, hvordan grunndata skal håndteres og hvordan dataflyten skal være. Vi har erfaring med design av løsnings- og integrasjonsarkitektur og kan ta prosessledelsesansvar for å sikre god framdrift.

Sikkerhet – En helhetlig sikkerhetsarkitektur må forankres gjennom virksomhetens strategiarbeid. Våre arkitekter har verktøy og metoder for å jobbe effektivt med å identifisere utfordringer og finne riktige tiltak både av teknisk og av ikke-teknisk art. Vi kan bistå med risiko- og sårbarhetsanalyser eller når det kreves en større gjennomgang og personvernkonsekvensutredning med DPIA for å identifisere utfordringer og finne riktige tiltak. Konik har et ekspertmiljø innenfor sikkerhetsarkitektur, med dyktige og løsningsorienterte arkitekter og utviklere som har erfaring innenfor GDPR, sikkerhetsløsninger, identitet og tilgangsstyring. Våre arkitekter har hatt langvarige oppdrag i større virksomheter som f.eks. Norsk Helsenett, Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge, NAV, Lånekassen, Trøndelag Fylkeskommune og Sintef.

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer

Jannicke Svendsen

+47 971 77 519
js@konik.no

Malin Korssjøen

+47 953 30 983
mk@konik.no

Christian Simonsen

+47 482 23 428
cs@konik.no

Mikal Reed

+47 977 37 737
mr@konik.no

Pål Øystein Carlsen

+47 997 97 162
poc@konik.no

Harald Moberg

+47 966 24 041
hm@konik.no

Odd Aril Størmer

+47 473 97 524
oas@konik.no

Geir Magne Trengereid

+47 950 86 988
gmt@konik.no

Richard Husevåg

+47 918 72 592
rh@konik.no

Anders Hogseth

+47 922 33 758
ah@konik.no

Lars-Christian Hegde

+47 901 01 202
lch@konik.no

Integrasjon og utvikling

Integrasjon og utvikling Våre konsulenter har bred kompetanse og er opptatt av å skape løsninger som gir verdi. Vi gir råd, designer og utvikler robuste integrasjoner som sikrer god datakvalitet og konsistens på tvers av systemer og samhandlingsløsninger i komplekse IT-landskap.  

Vi vet at gode løsninger ikke bare handler om ytelse, oppetid og stabilitet. Vi har erfaring fra flere digitaliseringsprosesser hos ulike kunder og vet at det er like viktig å forstå forretningens behov og utfordringer for å kunne skape løsninger som automatiserer tunge og tidkrevende arbeidsprosesser. 

Våre utviklere kan analysere utfordringer og foreslå arkitektur, teknologi og løsninger som understøtter kundens behov. Vi har god kompetanse på ulike plattformer og API-er, har erfaring med migrering og etablering av plattform og skytjenester. Våre utviklere har lang erfaring fra, og flere sertifiseringer innenfor Microsoft-teknologi, samt god erfaring med bruk av for eksempel Azure og devops. 

Mange av våre utviklere er også arkitekter eller teamledere som kan ta ansvar for hele prosessen, fra analyse og design til utvikling og utrulling.  

Sikkerhetsløsninger ved integrasjoner  Identitetshåndtering med IAM (Identity and Access Management) og bruk av fødererte identiteter sammen med moderne sikkerhetsmodeller som OAuth og OpenID Connect har vært sentrale elementer i flere prosjekter som Konik har levert, blant annet til Helse Sør-Øst. Rollebasert og attributtbasert tilgangsstyring sammen med fødererte identiteter er arkitekturprinsipper som vi er godt kjent med. 

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer

Anders Hogseth

+47 922 33 758
ah@konik.no

Odd Aril Størmer

+47 473 97 524
oas@konik.no

Christian Simonsen

+47 482 23 428
cs@konik.no

Lars-Christian Hegde

+47 901 01 202
lch@konik.no

Pål Øystein Carlsen

+47 997 97 162
poc@konik.no